Kako tumačiti oznake na pneumatiku

 

 

Karakteristične oznake koje se nalaze na pneumatiku:

1.Širna preseka pneumatika u mm

2.Profil gume (aspect ratio) u %

3.Konstrukcija pneumatika (R=Radijalna)

4.Prečnik naplatka u inčima

5.Najveća nosivost (indeks nosivosti)

6.Simbol brzine

7.Pneumatik bez unutrašnje gume

8.Homologacijska oznaka i broj ECE

9.Lokacija indikatora dubine kanala dezena

10.M+S (blato i sneg) Zimske performanse

11.Testiran i potvrđen za korišćenje u teškim zimskim uslovima

12.Datum proizvodnje (nedelja, godina: decenija 1990.-1999.)

13.Prostor za simbol pogodnosti za transport

14.Šifra proizvođačca D.O.T.

15.Država proizvodnje

16.Robna marka

17.Detalji o konstrukciji pneumatika (D.O.T.)

18.Oznaka nosivosti i pritiska (D.O.T.)

19.Vrsta pneumatika (radijalni)

20.Oznaka zahtevana propisima SAD o obaveštavanju potrošača (stepen kvaliteta)

21.Lokacija zimskog indikatora dubine kanala

 

Objašnjenje oznaka na pneumatiku

Tačka 1:Širina preseka pneumatika je linearno rastojanje u milimetrima između spoljašnjih strana bočnih zidova napunjenog pneumatika, ne uzimajući u obzir izbočene delove oznaka i dekoracije i bez zaštitnih pojaseva i naplatka.

 

Tačka 2:Visina profila je polovina razlike između ukupnog prečnika pneumatika i nominalnog prečnika naplatka. Vremenom se oblik pneumatika menjao, od skoro okruglih do pljosnatih i širih pneumatika Time se menjao i profil pneumatika tj. odnos između visine i širine preseka pneumatika (A/R), od 100% na 70%, 60%, 50%, i manje.

 

Tačka 3:Konstrukcija pneumatika je, u okviru dimenzija navedenih na bočnom zidu, kod radijalnih pneumatika označena slovom "R".

 

Tačka 4:Prečnici naplataka su se zadnjih decenija znatno povećali. Dok je pre deset godina naplatak od 16 inča bio nešto izuzetno, danas je to nešto sasvim uobičajeno.

 

Tačka 5:Nominalna nosivost pneumatika je brojčana oznaka najvećeg opterećenja koje pneumatik podnosi pri brzini koju određuje simbol brzine i pri datom pritisku u pneumatiku. Treba znati da nominalna opterećenja, bez obzira na simbol brzine, važe najviše do brzine  210 km/h (130 mph). Pri većim brzinama nominalnu nosivost treba smanjiti.

 

Neki pneumatici, naročito oni sa oznakom ZR, ne sadrže uslove upotrebe. U tom slučaju je najbolje da se za informacije o najvećoj dozvoljenoj nosivosti obratite proizvođaču pneumatika.

 

Tačka 6:Simbol brzine pneumatika je deo indeksa nosivosti - slovo koje označava najveću brzinu pri kojoj pneumatik može da podnese opterećenje koje odgovara navedenom indeksu nosivosti (izuzimajući brzine iznad 210 km/h).

 

Indeks nosivosti i simbol brzine su navedeni na oba bočna zida pneumatika. Prvi broj označava nosivost pneumatika pri JEDNOSTRUKOJ montaži, a drugi se odnosi na DVOJNU montažu.

 

Nominalna brzina pneumatika M+S (zimski) može biti  takođe  manja od nominalne brzine vozila. U nekim državama je obavezno da se na vidnom mestu postavi nalepnica na kojoj je navedena najveća dozvoljena brzina pneumatika. Ova brzina ne sme da se prekorači dok su na vozilu montirani pneumatici te vrste. 

 

Tačka 7:Reč "TUBLESS" znači da se pneumatik koristi bez unutrašnje gume.

 

Tačka 8:Homologacijska oznaka i broj ECE potvrđuju da pneumatik ispunjava zahteve uredbe ECE R30.

 

Tačka 9:Označava mesto indikatora dubine kanala dezena (visina 1,6 mm) u gazećem sloju pneumatika. Kad se pneumatik istroši do tačke na kojoj su indikatori na istoj visini kao susedna rebra gazećeg sloja, to znači da je preostala dubina kanala u dezenu još samo 1,6 mm. Pneumatike morate odmah da zamenite jer je 1,6 mm zakonom određena najmanja dozvoljena dubina profila.

 

Tačka 10:Slova "M+S" znače da se radi o zimskom pneumatiku sa karakteristikama prikladnim za sneg i led.

 

Tačka 11:Pneumatik je, u skladu sa postupcima testiranja po ISO standardima, ispitan i potvrđen za korišćenje u teškim zimskim uslovima.

 

Tačka 12:Pre 2000. godine datum proizvodnje pneumatika predstavljale su tri cifre na kraju serijskog broja, pri čemu su prve dve cifre predstavljale nedelju, a treća cifra godinu proizvodnje. Decenija od 1990. do 1999. godine označena je znakom <. Od 2000. godine koriste se četiri cifre od kojih treća i četvrta predstavljaju godinu proizvodnje.

 

Tačka 13:Simbol "DOT" označava usklađenost sa propisima koji važe za pneumatike u SAD.

 

Tačka 14:Šifra proizvođača D.O.T. je šifrirana vrednost za konstrukciju pneumatika i oznaka za usklađenost sa važećim propisima u SAD.

 

Tačka 15:Država proizvodnje označava državu u kojoj je stvarno proizveden pneumatik.

 

Tačka 16:Robna marka pneumatika (obuhvata ime porodice i ime dezena, na primer, "Carat Exelero", "Carat Attiro", "Diadem Linero" itd.).

 

Tačka 17:Detalji o konstrukciji pneumatika koje zahteva Odeljenje transporta SAD (D.O.T.).

 

Tačka 18:Najveća nosivost i pritisak u pneumatiku, u skladu sa propisima koji važe u SAD, KANADI i AUSTRALIJI.

 

Tačka 19:Konstrukcija pneumatika je "RADIJALNA"

 

Tačka 20:Oznaka koja se zahteva u SAD. Propis o obaveštavanju potrošača u vezi sa jedinstvenim ocenjivanjem kvaliteta pneumatika (U.T.Q.G.).

 

Tačka 21:Označava mesta zimskih indikatora habanja (visina 4 mm) u glavnim kanalima gazećeg sloja. Kad se pneumatik istroši do tačke na kojoj su indikatori na istoj visini kao susedna rebra gazećeg sloja, kanali u dezenu pneumatika su duboki još samo 4 mm. Opšta je preporuka da se zimski pneumatici zamene kad dubina profila više ne bude veća od 4 mm, čime se obezbeđuje optimalna sigurnost u zimskim uslovima vožnje.