Privacybeleid

Dit online Privacybeleid (het “Beleid”) is van toepassing op de https://www.fulda.com (de “Website”).

Goodyear Tires Netherlands, a division of Goodyear Europe B.V. - Verbintenis aan Privacy

De Goodyear Tire & Rubber Company en de hierbij aangesloten bedrijven respecteren individuele privacy en waarderen het vertrouwen van de bezoekers van onze website, onze klanten, verkopers en anderen waarmee wij zaken doen. Wij streven ernaar persoonsgegevens te verwerken (zoals hieronder nader gedefinieerd) op een wijze die overeenkomt met de wetten van de landen waar wij zaken mee doen. Dit omvat in de Europese Unie, vanaf 25 mei 2018, de Algemene verordening gegevensbescherming (de "AVG")1.
Steeds als u onze website, http://www.fulda.com (hierna genoemd “Fulda” of “wij”) bezoekt, zullen wij persoonsgegevens over u verwerken (zoals hieronder nader uitgelegd). In die context zal Fulda optreden als beheerder, d.w.z. de persoon verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens, omdat deze beslist waarom en hoe uw persoonsgegevens worden verstrekt.
Het doel van dit Beleid is om u te informeren en in alle transparantie uitleg te geven over:
• Waarom en hoe Fulda uw persoonsgegevens verzamelt, verwerkt en opslaat;
• Wat zijn rol als "beheerder" is ten aanzien van uw persoonsgegevens; en
• Wat uw rechten en plichten zijn in relatie tot deze verwerking.

Definities

In het kader van dit Beleid zullen de volgende definities van toepassing zijn:
"persoonsgegevens" betekent alle informatie die betrekking heeft op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon2;
"verwerking" betekent de uitvoering van een reeks handelingen die worden uitgevoerd bij persoonsgegevens of reeksen persoonsgegevens al dan niet geautomatiseerd, zoals het verzamelen, opnemen, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, terughalen, consulteren, gebruiken, openbaren via overdracht, verspreiden of op andere wijze beschikbaar stellen, uitlijnen of combineren, blokkeren, wissen of vernietigen en het werkwoord “verwerken” dient dienovereenkomstig te worden opgevat; en
"verwerker" betekent een natuurlijke of rechtspersoon die persoonsgegevens namens de beheerder verwerkt. De verwerkers van Fulda kunnen dochtermaatschappijen, aangesloten bedrijven of externe leveranciers en dienstverleners zijn. In alle gevallen zal Fulda een gegevensverwerkingsovereenkomst opstellen met de verwerker om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt overeenkomstig de AVG (Algemene verordering gegevensbescherming).

Verzamelen van informatie

Verzamelingsmethode

Wanneer u een website bezoekt, worden sommige persoonsgegevens verzameld alleen doordat u op die website browst. Sommige functies van onze website vereisen echter dat u Fulda aanvullende persoonsgegevens verstrekt.

Categorieën persoonsgegevens die worden verzameld

Wij verzamelen de volgende informatie van websitebezoekers:
• Uw IP-adres;
• de domeinen van uw internetserviceprovider;
• het type en versie van uw browser, uw besturingssysteem en -platform;
• informatie over de pagina's die u heeft bezocht, de informatie die u heeft opgezocht, de tijd die u heeft doorgebracht op de website en andere statistieken;
• informatie over uw gewoontes en voorkeuren.
Indien u toegang wenst te hebben of wilt profiteren van bepaalde functies van onze website, verzoeken we u ook de volgende aanvullende informatie te verstrekken:
• basis identificatie-informatie (zoals uw naam, post/e-mailadres en telefoonnummer);
• inhoud van contactformulieren die u invult via de website;
• financiële informatie (zoals uw bankrekeninggegevens);
• informatie over en referentienummers van de online registratie van de bandengarantie
• auto-identificatieinformatie (waaronder kenteken, tot zoverre toegestaan volgens de geldende wetgeving);
• inloggegevens; en
• overige informatie die relevant is voor een vragenlijst die wij hebben geactiveerd in relatie tot uw gebruik van de website.
Let erop dat in sommige landen autoidentificatie-informatie ook opvraagbaar is bij openbaar toegankelijke bronnen waar wij toegang toe hebben voor het koppelen van het kenteken aan de autoidentificatie-informatie.
Betaalverwerking, waaronder betaalpas en creditcardbetalingsverwerking, wordt uitgevoerd door externe dienstverleners en Fulda zal uw creditcard- of betaalpasgegevens niet verwerken of opslaan in verband met transacties die plaatsvinden op de website.  

Consequenties van het weigeren om persoonsgegevens te verstrekken

U bent niet wettelijk verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken aan Fulda. Onder bepaalde omstandigheden kan uw weigering om persoonsgegevens te verstrekken of cookies of browserinstellingen te accepteren, invloed hebben op uw browse-ervaring en ertoe leiden dat u bepaalde functies van onze website niet kunt gebruiken.
Daarom zullen wij bij het verzamelen van persoonsgegevens (zoals via formulieren) aangeven of het verstrekken van dergelijke gegevens verplicht is (bijvoorbeeld met een sterretje) en de consequenties uitleggen van het weigeren de gevraagde gegevens te verstrekken.

Cookies en andere vergelijkbare technologie

Op onze website kunnen we gebruik maken van 'cookies' of 'web beacons'. Een 'cookie' is een tekstbestandje dat op uw computer, apparaat of systeem geplaatst kan worden wanneer u onze website bezoekt. Met behulp van cookies kan Fulda de bezoekers van onze website beter van dienst zijn door een toegespitste ervaring te bieden. Het bevat informatie die van uw apparaat verzameld is en wordt teruggestuurd naar de website bij elk vervolgbezoek om uw acties en voorkeuren in de loop van de tijd te onthouden. De verzamelde informatie bevat geen naam, adres, telefoonnummer of e-mailadres.

Beveiliging

Fulda neemt gepaste voorzorgsmaatregelen voor het beschermen van persoonsgegevens in zijn bezit, tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaring, aanpassing en vernietiging en om te reageren op misbruik, verlies of onbevoegd gebruik van dergelijke persoonsgegevens, waarbij wij rekening houden met de stand van de techniek, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context en doelen van het verwerken, evenals de uiteenlopende risico's en ernst van de rechten en vrijheden van natuurlijke personen.
De informatie die Fulda verzamelt, kan worden opgeslagen op gegevensopslagssystemen van derden (zie de paragraaf "Ontvangende derden" hieronder). In dergelijke gevallen vereist Fulda van die derden om beveiligingspraktijken en systemen toe te passen om de veiligheid van de informatie te waarborgen.

Doeleinden en wettelijke basis van de verwerking

Doeleinden van de verwerking

Fulda en verwerkers die namens Fulda werken, gebruiken de persoonsgegevens die u verstrekt voor de volgende doeleinden:  
• Gebruikerregistratie en -beheer (zoals accountmanagement en het beantwoorden van vragen);
• Verwerken, opnemen en volgen van uw aankopen, betalingen, retouren, garantie en kortingen;
• Het bestellen van producten en diensten;
• Het meten van het gebruik van onze website (waaronder voorbereiding van gebruiksstatistieken);
• Het periodiek versturen van promotie-e-mails over onze producten, specifieke aanbiedingen en informatie die u of het bedrijf waarvoor u werkt wellicht interessant vindt, via het e-mailadres dat u ons heeft verstrekt (indien van toepassing);
• Om u te verzoeken deel te nemen aan online vragenlijsten;
• Het vragen om feedback over onze producten en diensten;
• Het verbeteren van onze website;
• Het communiceren met u in reactie op een verzoek dat wij van u hebben ontvangen.
De informatie die u ons verstrekt via de online registratie van de bandengarantie zal niet worden gebruikt voor marketingdoeleinden.  

Wettelijke basis van de verwerking

Wij mogen geen persoonsgegevens verwerken zonder hiervoor een geldige wettelijke reden te hebben. Derhalve zullen wij uitsluitend persoonsgegevens verwerken indien:
• Wij van u hiervoor vooraf toestemming hebben gekregen;
• De verwerking nodig is voor het uitvoeren van contractuele verplichtingen jegens u of voor het op uw verzoek ondernemen van precontractuele stappen;
• De verwerking nodig is om te voldoen aan de verplichtingen van onze wet- en regelgeving (zoals belasting- of boekhoudkundige vereisten); of
• De verwerking nodig is voor de wettelijke belangen van Fulda en geen onrechtmatig effect heeft op uw belangen of fundamentele rechten en vrijheden. Let erop dat wij, bij de verwerking van uw persoonsgegevens op deze basis altijd trachten een balans te houden tussen onze rechtmatige belangen en uw privacy.
Voorbeelden van dergelijke 'rechtmatige belangen' zijn:
• Het profiteren van kosteneffectieve diensten (wij kunnen er bijvoorbeeld voor kiezen bepaalde platforms te gebruiken die worden aangeboden door externe leveranciers voor het verwerken van gegevens);
• Het aanbieden van onze producten en diensten aan onze klanten en mogelijk toekomstige klanten;
• Het beter beheren en administreren van de relaties met onze klanten en hun gegevens;
• Het verbeteren van de kwaliteit van diensten aan onze klanten door rekening te houden met hun voorkeuren wat betreft wijze van communiceren (telefoon, e-mail, etc.) en de frequentie ervan;
• Het meten van de interesses van onze klanten in de producten van Fulda en het verkrijgen van een beter begrip over de klantinteractie met de marketinge-mails, waaronder het uitvoeren van statistisch en ander onderzoek en analyse van gegevens ten aanzien van de status van e-mails (niet afgeleverd, afgeleverd, geopend);
• Fulda in staat te stellen advertenties en aanbiedingen afgestemd op onze klanten te kunnen aanbieden zodat Fulda zijn producten beter kan verkopen;
• Het verkopen van enig deel van ons bedrijf of onze bedrijfsmiddelen. Indien grotendeels al onze bedrijfsmiddelen worden overgenomen door een derde, zullen uw persoonsgegevens deel kunnen gaan uitmaken van een van de bedrijfsmiddelen die wij verkopen;
• Het voorkomen van fraude of criminele activiteiten, misbruik van onze producten of diensten evenals de beveiliging van onze IT-systemen, architectuur en netwerken; en
• Het voldoen aan onze maatschappelijke en sociale verantwoordelijkheidsdoelen.

Ontvangende derden

Wij kunnen persoonsgegevens overdragen aan onze personeelsleden (tot zoverre zij deze nodig hebben voor het uitvoeren van hun werkzaamheden) en aan andere bedrijven van de Fulda groep. Dergelijke andere bedrijven uit de groep handelen of als andere beheerder (in welk geval u apart wordt geïnformeerd over deze verwerking), of verwerken persoonsgegevens uitsluitend namens en op verzoek van de beheerder (en treden daarbij op als verwerker).
Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens ook overdragen aan externe verwerkers buiten de Fulda groep voor het uitvoeren van de bovengemelde doeleinden, tot zoverre zij deze gegevens nodig hebben voor het uitvoeren van de instructies die wij aan hen hebben gegeven.
Dergelijke externe verwerkers omvatten:
• Onze (IT) dienstverleners, clouddienstproviders, databaseproviders;
• Onze consultants, leveranciers, klanten en dienstverleners die Fulda assisteren bij de promotie en marketing van onze producten en diensten; het opslaan en analyseren van de persoonsgegevens, het uitvoeren van gebruikers- en consumentenratings, beoordelingen en enquêtes, het met u communiceren namens Fulda, en die transacties verwerken en uitvoeren waaronder aankopen en installaties van banden en/of andere voertuigdiensten; en voor zover anderszins nodig voor het verstrekken van promotionele communicaties of diensten aan websitegebruikers en klanten.
Uw persoonsgegevens kunnen ook worden geopenbaard aan:
• elke derde aan wie wij uw rechten of verplichtingen overdragen op grond van een relevante overeenkomst;
• elke nationale en/of internationale regelgevings-, handhavings- of uitwisselingsinstantie of rechtbank die ons hiertoe verplicht uit hoofde van toepasselijke wet- of regelgeving of op hun verzoek; en
• elke centrale of plaatselijke overheid en andere wettelijke of openbare instantie.
Alle informatie die door gebruikers aan ons wordt verstrekt via het online bandengarantieregistratieformulier op onze website wordt niet gedeeld met andere derden dan door de wet vastgesteld.

Grensoverschrijdende gegevensoverdracht

De persoonsgegevens die binnen of buiten Fulda worden overgedragen, kunnen ook worden verwerkt in een land buiten de Europese Economische Ruimte, waaronder de EU-lidstaten, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (de "EER").
Indien uw persoonsgegevens zijn overgedragen buiten de EER, zullen wij standaard EU contractuele clausules sluiten die zijn goedgekeurd door de Europese Commissie voorafgaand aan een dergelijke overdracht om te zorgen voor het vereiste beschermingsniveau voor de overgedragen persoonsgegevens. U kunt aanvullende informatie hieromtrent aanvragen en een exemplaar van de betreffende ingevoerde beschermingsmaatregel verwerven door uw rechten uit te oefenen op de hieronder aangegeven wijze (zie paragraaf 'Uw rechten').

Het bewaren van gegevens

Fulda zal uw persoonsgegevens uitsluitend bewaren gedurende een periode van  maximaal 3 maanden na de periode waarin de promotie of actie loopt en 6 maanden indien U met ons per e-mail contact heeft opgenomen.
Indien personen echter eerder wensen dat hun persoonsgegevens uit onze databases worden verwijderd, dan kunnen ze hiertoe een verzoek indienen op de hieronder beschreven wijze.

Uw rechten


U heeft recht op toegang tot uw persoonsgegevens zoals deze door Goodyear worden verwerkt op grond van dit Beleid. Indien u van mening bent dat bepaalde informatie die wij over u bewaren onvolledig of onjuist is, kunt u ons verzoeken deze te corrigeren. Goodyear zal dergelijke informatie direct corrigeren.

U heeft ook het recht om:

  • te verzoeken uw persoonsgegevens te laten schrappen; 
  • te verzoeken het verwerken van uw persoonsgegevens te beperken; 
  • uw toestemming die door Goodyear is verkregen voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken (zonder dat deze intrekking invloed heeft op de wettigheid van de verwerking van voor de intrekking).
  • bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden; of 
  • bezwaar te maken tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor andere doeleinden in bepaalde gevallen waarbij Goodyear uw persoonsgegevens op een andere wettelijke basis verwerkt dan waar u toestemming voor heeft gegeven,

en Goodyear zal dergelijke verzoeken, intrekkingen en bezwaren honoreren zoals vereist op grond van de geldende gegevensbeschermingsregels,

Daarnaast heeft u het recht op gegevensportabiliteit. Dit is het recht om de persoonsgegevens die u heeft verstrekt aan Goodyear op te vragen in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare opmaak en deze persoonsgegevens te laten versturen aan derden, zonder belemmering van Goodyear en onderhevig aan uw eigen geheimhoudingsverplichtingen.

Voor het uitoefenen van de hierboven genoemde rechten, kunt u een e-mail sturen aan privacy_office@goodyear.com met een recto-verso scan/kopie van uw identiteitskaart of paspoort voor identificatiedoeleinden.

Indien u geen e-mail of andere communicatie wenst te ontvangen van Goodyear, wijzig dan uw communicatievoorkeuren door een e-mail te sturen aan privacy_office@goodyear.com Goodyear zal alle verzoeken tot het verwijderen van namen uit post- en e-maillijsten verwerken in naleving van geldende gegegevensbeschermingswetten.

Indien u vragen heeft of niet tevreden bent over de wijze waarop Goodyear uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u ons dit laten weten door een bericht te sturen naar privacy_office@goodyear.com. Wij zullen uw vraag of klacht onderzoeken en hier zo spoedig mogelijk op terugkomen. 


U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde gegevensbeschermingsautoriteit.

Andere websites

De website kan koppelingen naar niet Fulda-websites bevatten. Wij doen alle moeite om uitsluitend koppelingen te plaatsen naar websites die onze hoge normen en respect voor privacy delen. Fulda is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud of het privacybeleid van niet Fulda-websites.

Kinderen

Fulda zal niet bewust persoonsgegevens (zoals naam, adres en telefoonnummer) van kinderen jonger dan 18 jaar op een website verzamelen, gebruiken of openbaren zonder de voorafgaande toestemming van een ouder of wettelijk voogd. Fulda staat niet toe dat kinderen jonger dan 18 jaar zich kunnen inschrijven voor of deelnemen aan wedstrijden of promoties op de website. Indien de ouder of voogd van een kind jonger dan 18jaar echter meent dat het kind Fulda persoonsgegevens heeft verstrekt, dan dient de ouder of voogd van dat kind contact met Fulda op te nemen indien hij wenst dat de informatie uit onze bestanden wordt verwijderd. Indien Fulda merkt dat zijn bestanden persoonsgegevens over kinderen jonger dan 18 jaar in opvraagbare vorm bevatten, dan zullen wij de informatie uit onze bestaande bestanden verwijderen.
Bovendien moet iedereen die jonger is dan 18 jaar toestemming van zijn of haar ouder of voogd verkrijgen om op deze website persoonsgegevens te gebruiken of te openbaren.

Updates aan dit Beleid

Toekomstige updates aan het verwerken van uw persoonsgegevens zoals beschreven in dit Beleid zullen voorafgaand via de website aan u kenbaar worden gemaakt (via een pop-up of anderszins) en via onze andere gebruikelijke communicatiekanalen (zoals e-mail indien beschikbaar).

1 Verordening 2016/679 van het EU-parlement en van de Raad van 27 april 2016 ten aanzien van de bescherming van natuurlijke personen inzake de verwerking van persoonsgegevens en over de vrije verplaatsing van dergelijke gegevens, en de intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

2 Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die met name direct of indirect kan worden geïdentificeerd met verwijzing naar een kenmerk zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of naar een of meerdere factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.