Uslovi korišćenja

Autorska prava

Copyright 2003–2017 Goodyear Slovenija d.o.o., Ogranak Beograd - ogranak Beograd. Sva prava zadržana. Tekst, slike, grafika, zvučne datoteke, animirane datoteke, video datoteke i drugi sadržaji, kao i njihov raspored na veb-sajtu kompanije Goodyear, obuhvaćeni su autorskopravnom zaštitom i drugim vidovima zaštite intelektualne svojine. Takav se sadržaj ne sme umnožavati za distribuciju ili u komercijalne svrhe niti se sme modifikovati ni postavljati na druge veb-sajtove. Na nekim veb-sajtovima kompanije Goodyear nalazi se sadržaj obuhvaćen autorskopravnom zaštitom povezanih društava kompanije Goodyear ili pružalaca usluga treće strane.

Odricanje odgovornosti

Time što koristite internet stranu Goodyeara potvrđujete svoju saglasnost sa njegovom politikom zaštite privatnosti na internetu. Ako niste saglasni sa tom politikom molimo vas da ne koristite naše internet strane. Pridržavamo pravo da po sopstvenoj proceni bilo kada promenimo, dodamo ili odstranimo delove pomenute politike. Molimo vas da povremeno proverite da li je možda došlo do promena. Ako posle objave promena i dalje posećujete naše internet strane to znači da ste saglasni sa promenama.

Proizvodi i podaci koji se na njih odnose

Podaci na ovim internet stranama objavljeni su isključivo u informativne svrhe i nisu obavezujući. Detaljnije informacije dobićete u najbližoj poslovnici Goodyeara ili kod vašeg predstavnika Goodyeara.