Zásady ochrany osobných údajov na internete

Tieto Zásady ochrany osobných údajov na internete (ďalej len „Zásady“) sa vzťahujú na www.fulda.com (ďalej len „Webové stránky“).

Záväzok k ochrane osobných údajov spoločnosti [Goodyear Slovakia s.r.o.]

Spoločnosť Goodyear Tire & Rubber Company a spoločnosti patriace do skupiny podnikov Goodyear Tire & Rubber Company rešpektujú súkromie jednotlivca a oceňujú dôveru návštevníkov svojich webových stránok, svojich zákazníkov, dodávateľov a ďalších osôb, s ktorými spolupracujú. Snažíme sa o spracovanie osobných údajov (ako je stanovené nižšie) spôsobom, ktorý je v súlade so zákonmi krajín, v ktorých podnikáme. V Európskej únii sa to od 25. mája 2018 týka Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“)1.
Vaše osobné údaje spracujeme vždy, keď navštívite naše Webové stránky [www.fulda.com] (ďalej len „Goodyear“ alebo „my“) (ako je stanovené nižšie). V tomto kontexte bude spoločnosť Goodyear konať ako prevádzkovateľ, t.j. osoba zodpovedná za spracovanie vašich osobných údajov, pretože rozhodne, prečo a ako sa majú vaše osobné údaje spracovať.
Účelom týchto Zásad je informovať vás a vysvetliť vám so všetkou transparentnosťou:
• prečo a ako spoločnosť Goodyear zbiera, spracúva a ukladá vaše osobné údaje,
• aká je jej úloha ako prevádzkovateľa vašich osobných údajov a
• aké sú vaše práva a naše povinnosti vo vzťahu k tomuto spracovaniu.

Vymedzenie pojmov

Na účely týchto Zásad sa uplatňujú tieto pojmy:
osobné údaje“ znamenajú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby2.
spracúvanie“ znamená akúkoľvek operáciu alebo súbor operácií, ktoré sa vykonávajú s osobnými údajmi alebo súbormi osobných údajov, či už prostredníctvom automatizovaných prostriedkov alebo nie, ako je získavanie, zaznamenávanie, organizovanie, uchovávanie, úprava alebo zmena, vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prostredníctvom prenosu, šírenia alebo inou formou sprístupnenia, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie, a sloveso „spracúvať“ sa musí vykladať zodpovedajúcim spôsobom a
sprostredkovateľ“ znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. Sprostredkovatelia spoločnosti Goodyear môžu byť dcérske spoločnosti, prepojené spoločnosti alebo dodávatelia a poskytovatelia služieb tretích strán. Vo všetkých prípadoch spoločnosť Goodyear uzavrie so sprostredkovateľom dohodu o spracúvaní údajov s cieľom zabezpečiť, aby spracúvanie vašich osobných údajov prebiehalo v súlade s GDPR.

Získavanie informácií

Spôsob získavania

Pri prehliadaní Webových stránok sa niektoré osobné údaje získavajú a zhromažďujú jednoducho ako výsledok prehľadávania. Niektoré funkcie našich Webových stránok vás však môžu vyzvať, aby ste dobrovoľne poskytli spoločnosti Goodyear ďalšie osobné údaje.

Kategórie získavaných osobných údajov

Od návštevníkov Webových stránok získavame nasledujúce informácie:
• vaša IP adresa,
• doména vášho poskytovateľa internetových služieb,
• typ a verziu vášho prehliadača, operačného systému a platformy,
• informácie týkajúce sa navštívených stránok, informácie, ktoré sa vyhľadávali, čas strávený na Webových stránkach a iné štatistiky,
• informácie o vašich zvykoch a preferenciách.
Ak si želáte mať prístup k niektorým funkciám našich Webových stránok alebo ich využívať, môžeme vás požiadať aj o poskytnutie nasledujúcich doplnkových informácií:
• základné identifikačné informácie (napríklad vaše meno, poštová/e-mailová adresa a telefónne číslo),
• obsah kontaktných formulárov, ktoré vyplníte prostredníctvom Webových stránok,
• finančné informácie (napríklad údaje o bankovom účte),
• online informácie zo záručnej registrácie pneumatík a referenčné čísla,
• identifikačné informácie o vozidle (vrátane poznávacej značky, v rozsahu povolenom príslušným zákonom),
• prihlasovacie údaje a
• ďalšie informácie týkajúce sa akéhokoľvek prieskumu, ktorý môžeme uskutočniť vo vzťahu k používaniu Webových stránok.
Upozorňujeme, že v niektorých krajinách sa informácie o identifikácii vozidla môžu získať aj z verejne dostupných zdrojov, ku ktorým máme prístup na prepojenie poznávacej značky s informáciami o identifikácii vozidla.
Spracovanie platieb, vrátane spracovania platieb vykonaných prostredníctvom debetných a kreditných kariet, vykonávajú poskytovatelia služieb tretích strán, a spoločnosť Goodyear ani nespracúva, ani neukladá žiadne informácie o kreditných alebo debetných kartách v súvislosti s transakciami, ktoré sa uskutočňujú prostredníctvom Webových stránok.  

Dôsledky odmietnutia poskytnúť osobné údaje

Právne nie ste viazaný poskytnúť spoločnosti Goodyear svoje osobné údaje, upozorňujeme však, že za určitých okolností môže vaše odmietnutie poskytnúť svoje osobné údaje alebo prijať súbory cookie alebo nastavenia prehliadača ovplyvniť vaše prehľadávanie a zabrániť vám používať určité funkcie na našich Webových stránkach.
Z toho dôvodu pri každom zhromažďovaní osobných údajov (napríklad vo formulároch) uvádzame, či je poskytnutie takýchto údajov povinné (napr. pomocou hviezdičky), ako aj dôsledky odmietnutia poskytnúť požadované údaje.

Súbory cookie a iné podobné technológie

Naše Webové stránky môžu používať „cookies“ alebo „webové majáky“. „Cookie“ je textový súbor, ktorý môže byť pri návšteve našich Webových stránok umiestnený na vašom počítači, zariadení alebo v systéme. Súbory cookie umožňujú spoločnosti Goodyear lepšie slúžiť návštevníkom Webových stránok tým, že ponúkajú prispôsobené funkcie. Tieto súbory obsahujú informácie, ktoré sa zhromažďujú z vášho zariadenia a odosielajú naspäť na Webové stránky pri každej nasledujúcej návšteve s cieľom priebežne si pamätať vaše úkony a preferencie. Zozbierané informácie neobsahujú vaše meno, adresu, telefónne číslo, ani e-mailovú adresu.

Zaistenie bezpečnosti

Vzhľadom na súčasný stav techniky, náklady na realizáciu a povahu, rozsah, kontext a účely spracúvania, ako aj na rôznu mieru rizika a závažnosť rizika pre práva a slobody fyzických osôb, spoločnosť Goodyear prijme primerané opatrenia s cieľom ochrániť osobné údaje, ktoré má k dispozícii, pred ich stratou, zneužitím a neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou a zničením, a reagovať na zneužitie, stratu alebo neoprávnené použitie takýchto osobných údajov.
Informácie, ktoré spoločnosť Goodyear zhromažďuje, môžu byť uložené v systémoch na ukladanie údajov tretích strán (pozri časť „Príjemcovia“ nižšie). V týchto prípadoch spoločnosť Goodyear takisto vyžaduje, aby tieto tretie strany využívali príslušné bezpečnostné postupy a systémy na zabezpečenie bezpečnosti informácií.

Účel a právny základ spracúvania

Účel spracúvania

Spoločnosť Goodyear a sprostredkovatelia konajúci v mene spoločnosti Goodyear používajú osobné údaje, ktoré poskytnete spoločnosti Goodyear, na nasledujúce účely:  
• Registrácia a správa používateľov (napríklad správa účtov a odpovedanie na otázky)
• Spracovanie, zaznamenávanie a sledovanie vašich nákupov, platieb, vrátení, záruk alebo zliav
• Objednávanie produktov alebo služieb
• Meranie využívania našich Webových stránok (vrátane prípravy štatistiky používania)
• Pravidelné odosielanie propagačných e-mailov o našich výrobkoch, špeciálnych ponukách a informáciách, ktoré môžu byť zaujímavé pre vás alebo spoločnosť, pre ktorú pracujete, a to prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste prípadne poskytli
• Pozvanie na účasť v online prieskumoch
• Vyžiadanie spätnej väzby o výrobkoch a službách
• Zlepšenie našich Webových stránok
• Komunikácia s vami v odpovedi na žiadosť, ktorú sme od vás dostali
Informácie z online registrácie záruky na pneumatiky, ktoré ste poskytli, nebudú použité na marketingové účely.  

Právny základ spracúvania

Nesmieme spracúvať osobné údaje, ak k tomu nemáme platný právny základ, preto spracúvame osobné údaje len, ak:
• sme získali váš predchádzajúci súhlas,
• spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvných záväzkov voči vám alebo na uskutočnenie opatrení pred uzatvorením zmluvy na vašu žiadosť,
• spracúvanie je nevyhnutné na plnenie našich zákonných alebo regulačných povinností (napr. daňové alebo účtovné požiadavky) alebo
• spracúvanie je nevyhnutné pre zabezpečenie oprávnených záujmov spoločnosti Goodyear, pričom tieto záujmy neprevažujú vaše záujmy alebo základné práva a slobody. Upozorňujeme, že pri spracúvaní vašich osobných údajov na tomto základe sa vždy snažíme udržiavať rovnováhu medzi našim oprávneným záujmom a vašim súkromím.
Príkladom takýchto „oprávnených záujmov“ je:
• využívať nákladovo efektívne služby (napríklad sa môžeme rozhodnúť, že na spracovanie údajov využijeme určité platformy ponúkané externými dodávateľmi),
• ponúkať naše výrobky a služby našim zákazníkom alebo potenciálnym zákazníkom,
• lepšie riadiť a spravovať vzťahy s našimi zákazníkmi a ich údajmi,
• zlepšovať kvalitu služieb pre našich zákazníkov zohľadnením ich preferencií z hľadiska komunikačných prostriedkov (telefón, e-mail atď.) a frekvencie,
• merať záujem našich zákazníkov o výrobky spoločnosti Goodyear a lepšie pochopiť interakciu so zákazníkmi prostredníctvom e-mailov s marketingovými správami vrátane vykonávania štatistického a iného výskumu a analýzy údajov s ohľadom na stav e-mailov (nedoručené, doručené, otvorené),
• umožniť spoločnosti Goodyear ponúkať reklamu a ponuky prispôsobené jej zákazníkom, aby mohla lepšie predávať svoje výrobky,
• predať akúkoľvek časť nášho podniku alebo majetku, alebo pre prípad, ak je v podstate všetok náš majetok získaný treťou stranou, pričom v takom prípade osobné údaje by mohli byť súčasťou majetku, ktorý predávame,
• predchádzať podvodom alebo trestnej činnosti, zneužívaniu našich výrobkov alebo služieb, ako aj zaistiť bezpečnosť našich IT systémov, architektúry a sietí a
• plniť naše ciele v oblasti podnikovej a sociálnej zodpovednosti.

Príjemcovia

Osobné údaje môžeme poskytovať našim zamestnancom (v rozsahu, v akom ich potrebujú na plnenie svojich úloh) a ďalším spoločnostiam skupiny Goodyear. Takéto ďalšie spoločnosti skupiny budú konať ako ďalší prevádzkovateľ (v takom prípade budete samostatne informovaný o tomto spracovaní), alebo budú iba spracúvať osobné údaje v mene a na žiadosť prevádzkovateľa (a teda konať ako sprostredkovateľ).
Okrem toho môžeme vaše osobné údaje poskytnúť aj sprostredkovateľom tretích strán mimo skupiny Goodyear, aby sme plnili vyššie uvedené účely, a to v rozsahu, v akom ich potrebujú na realizovanie pokynov, ktoré od nás dostali.
Takíto sprostredkovatelia tretích strán zahŕňajú:
• našich poskytovateľov (IT) služieb, poskytovateľov cloudových služieb a poskytovateľov databáz,
• našich konzultantov, dodávateľov a poskytovateľov služieb, ktorí pomáhajú spoločnosti Goodyear pri propagácii a marketingu našich výrobkov a služieb, uchovávajú a analyzujú osobné údaje, vykonávajú ratingy, hodnotenia a prieskumy používateľov a spotrebiteľov, komunikujú s vami v mene spoločnosti Goodyear, spracovávajú a plnia transakcie vrátane nákupu a montáže pneumatík a/alebo iných služieb vo vozidlách a ak je to inak nevyhnutné na poskytovanie propagačných oznámení alebo služieb používateľom a zákazníkom Webových stránok.
Vaše osobné údaje môžu byť poskytované aj:
• akejkoľvek tretej strane, na ktorú prevedieme niektoré z našich práv alebo povinností podľa príslušnej dohody,
• akémukoľvek vnútroštátnemu a/alebo medzinárodnému regulačnému orgánu, orgánu na presadzovanie práva alebo devízovému orgánu alebo súdu, v prípade ktorých sme povinní tak urobiť podľa platných zákonov alebo nariadení alebo na ich žiadosť a
• akýmkoľvek ústredným alebo miestnym vládnym alebo samosprávnym inštitúciám a iným orgánom štátnej alebo verejnej správy.
Akékoľvek informácie poskytnuté používateľmi prostredníctvom formulára na online registráciu záruk na pneumatiky, ktorý je k dispozícii na týchto Webových stránkach, budú zdieľané len s tretími stranami stanovenými zákonom.

Cezhraničné prenosy údajov

Osobné údaje prenesené v rámci alebo mimo spoločnosti Goodyear môžu byť spracované aj v krajine mimo Európskeho hospodárskeho priestoru, čo zahŕňa členské štáty EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko (ďalej len „EHP“).
Ak sa vaše osobné údaje prenesú mimo EHP, potom pred takýmto prenosom uzavrieme štandardné zmluvné doložky EÚ schválené Európskou komisiou, aby sme zabezpečili požadovanú úroveň ochrany prenesených osobných údajov. V tomto ohľade môžete požiadať o dodatočné informácie a získať kópiu príslušnej záruky zavedenej uplatnením vašich práv tak, ako je uvedené nižšie (pozrite si časť „Vaše práva“).

Uchovanie údajov

Spoločnosť Goodyear uchová vaše osobné údaje len počas [ obdobia [1] roku po [vašej poslednej návšteve našich Webových stránok].
Ak si však fyzické osoby prajú vymazať svoje osobné údaje z našich databáz ešte pred touto lehotou, môžu o to požiadať tak, ako je popísané nižšie.

Vaše práva

Máte právo na prístup k svojim osobným údajom spracovávaným spoločnosťou Goodyear podľa týchto Zásad. Ak sa domnievate, že akékoľvek informácie, ktoré máme o vás k dispozícii, sú nesprávne alebo neúplné, môžete požiadať o ich opravu a spoločnosť Goodyear bezodkladne opraví akékoľvek takéto informácie.
Máte tiež právo:
• požiadať o vymazanie svojich osobných údajov,
• požiadať o obmedzenie spracovania svojich osobných údajov,
• odvolať svoj súhlas, ktorý spoločnosť Goodyear od vás získala na spracovanie osobných údajov (bez toho, aby toto odvolanie ovplyvnilo zákonnosť ich spracovania pred odvolaním súhlasu),
• namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na účely priameho marketingu alebo
• namietať proti spracovaniu svojich osobných údajov na iné účely v určitých prípadoch, keď spoločnosť Goodyear spracúva vaše osobné údaje na inom právnom základe než na základe vášho súhlasu,
a spoločnosť Goodyear vyhovie takýmto požiadavkám, odvolaniu súhlasu alebo vzneseným námietkam tak, ako to vyžadujú príslušné pravidlá na ochranu údajov.
Okrem toho máte tiež právo na prenosnosť údajov. Ide o právo získať osobné údaje, ktoré ste poskytli spoločnosti Goodyear, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a požiadať o prenos takýchto osobných údajov tretej strane bez prekážok zo strany spoločnosti Goodyear a za podmienky splnenia vašich vlastných povinností zachovávať dôvernosť údajov.
Ak si chcete uplatniť vyššie uvedené práva, pošlite e-mail so skenom alebo kópiou obidvoch strán preukazu totožnosti alebo pasu na účely overenia totožnosti na e-mailovú adresu [   privacy_office@goodyear.com    ].
Ak si neprajete dostávať e-maily alebo iné správy od spoločnosti Goodyear, upravte svoje preferencie pre uskutočňovanie komunikácie tak, že pošlete e-mail na adresu [  privacy_office@goodyear.com     ]. Spoločnosť Goodyear sa bude zaoberať všetkými žiadosťami o odstránenie mien z akýchkoľvek poštových alebo e-mailových zoznamov v súlade s platnými zákonmi o ochrane údajov.
Ak máte akékoľvek otázky alebo nie ste spokojný s tým, ako spoločnosť Goodyear spracúva vaše osobné údaje, oznámte nám to zaslaním správy na adresu [  Goodyear Slovakia s.r.o., Ivánská cesta 30b, Bratislava, 821 04       ] alebo zaslaním e-mailu na adresu [  privacy_office@goodyear.com ]. Vašu sťažnosť preskúmame a čo najskôr vás budeme kontaktovať.
Máte tiež právo podať sťažnosť príslušnému orgánu na ochranu údajov.

Iné webové stránky

Webové stránky môžu obsahovať odkazy na webové stránky iných subjektov, než je spoločnosť Goodyear a vynakladáme maximálne úsilie, aby sme umožnili prepojenie iba na webové stránky, ktoré zdieľajú naše vysoké štandardy a rešpekt k ochrane osobných údajov. Spoločnosť Goodyear však nie je zodpovedná za obsah webových stránok, ktoré nepatria spoločnosti Goodyear, alebo postupy ochrany osobných údajov zavedené na týchto iných stránkach.

Deti

Spoločnosť Goodyear vedome nezískava, nepoužíva, ani nezverejňuje žiadne osobné údaje (ako je meno, adresa a telefónne číslo) od detí mladších ako 16 rokov prostredníctvom žiadnych Webových stránok bez predchádzajúceho súhlasu ich rodiča alebo zákonného zástupcu. Spoločnosť Goodyear nedovoľuje, aby sa deti mladšie ako 16 rokov zaregistrovali alebo zúčastnili súťaží alebo propagácií na týchto Webových stránkach. Ak sa však rodič alebo nositeľ rodičovských práv dieťaťa mladšieho ako 16 rokov domnieva, že jeho dieťa poskytlo spoločnosti Goodyear osobné údaje, potom by mal tento rodič alebo nositeľ rodičovských práv , ktorý si praje odstrániť tieto informácie zo systémov spoločnosti Goodyear, kontaktovať spoločnosť Goodyear. Ak sa spoločnosť Goodyear dozvie, že má vo svojich súboroch osobné údaje o dieťati mladšom ako 16 rokov v odstrániteľnej forme, potom tieto informácie vymaže z existujúcich súborov.
Navyše, každá osoba vo veku menej ako 16 rokov by mala predtým, ako použije alebo zverejní akékoľvek svoje osobné údaje na týchto Webových stránkach, požiadať o povolenie svojho rodiča alebo nositeľa rodičovských práv.

Aktualizácie týchto Zásad

O akýchkoľvek budúcich aktualizáciách spôsobov spracúvania vašich osobných údajov tak, ako sú popísané v týchto Zásadách, vás budeme informovať vopred prostredníctvom našich Webových stránok (cez rozbaľovacie okná alebo iným spôsobom), ako aj prostredníctvom ďalších bežných komunikačných kanálov (napr. e-mailom, ak je k dispozícii).

1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES.

2 Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná najmä s odkazom na identifikátor, ako je jej meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, online identifikátor alebo jeden alebo viac faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby.